Kwaliteit

Vanaf de oprichting van Dialysecentrum Ravenstein was de opzet om een hoge kwaliteit zorg aan te bieden. Om deze reden is geïnvesteerd in zeer goede dialyse apparatuur en werken in ons centrum alleen gediplomeerde verpleegkundigen en gespecialiseerde artsen. Voor allen geldt dat zij zeer regelmatig nascholen en zo bij blijven (en vaak vooruit lopen) op hun vakgebied.
Om onze zorg te evalueren, worden regelmatig audits uitgevoerd door externe partijen. Dit gebeurt door Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA), door de visitatiecommissie van Diavisie (visitatie op medisch en verpleegkundig niveau), door kwaliteitsfunctionarissen van andere ziekenhuizen alsook door de afdeling Hygiene-infectiepreventie van het JBZ. Bovendien vragen we onze patiënten om jaarlijks de landelijke patiënttevredenheidsenquete in te vullen. Met de verkregen resultaten wordt vervolgens de zorg weer verbeterd.
Ons kwaliteits- en veiligheidsprogramma leidde er toe dat binnen 16 maanden het HKZ- kwaliteitscertificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) werd behaald en dat ons centrum als eerste dialysecentrum in Nederland het VMS-certificaat (Veiligheid Management Systeem) heeft behaald.
Hieronder geven wij u de resultaten van de belangrijkste kwaliteitstoetsen sinds de oprichting.

Succesvolle hercertificering HKZ en visitatie Nefrovisie 2015

In september 2015 vond de uitgebreide 3-jaarlijkse HKZ-hercertificering plaats door Lloyd’s  waarbij Dialysecentrum Ravenstein ook werd gevisiteerd door materiedeskundigen van Nefrovisie. Bij de vergelijking met andere dialyse-afdelingen in Nederland bleek Dialysecentrum Ravenstein de beste patiëntoverleving te hebben van Nederland. Het tweedaagse bezoek door het certificering-visitatieteam liet zien dat de kwaliteit en veiligheid zeer goed geborgd zijn in het centrum. Het team is trots dat geen enkele op- of aanmerking ten aanzien van onze zorg werd gegeven!

Bekijk het certificaat

Zichtbare Zorg Indicatoren Dialysecentrum Ravenstein 2014:

Indicator 1: Aantal patiënten bij de start van de dialyse met een klaring > 15 ml/min: 0%. Gemiddelde klaring van patiënten, die in 2014 gestart zijn: 4,7 ml/min.
Indicator 2: Voorbereidingstijd voor niertransplantatie: Aantal patiënten bij wie binnen 6 maanden na de start van de dialyse, de transplantatiestatus bekend is: 100%.
Indicator 3: Dialysetoegang: Percentage patiënten, die meer dan 6 maanden op de predialysepoli is behandeld en dan start met een vorm van dialyse met een functionerende shunt: 100%.
Indicator 4: Pre-emptieve niertransplantatie: niet van toepassing omdat in Ravenstein nog geen pre-dialysepoli draait.
Indicator 5:  Volume:  Aantal hemodialyse patiënten in 2014: 28 patiënten. Aantal peritoneaaldialyse patiënten in 2014: 1 patiënt.

Zichtbare zorg Indicatoren Dialyse centrum Ravenstein 2013

Jaarlijks leveren alle zorginstellingen in Nederland informatie aan over hun kwaliteit. De kwaliteit en veiligheid wordt gecontroleerd door certificatie en visitatie. Dialysecentrum Ravenstein heeft de landelijke HKZ certificaten voor Kwaliteit en Veiligheid (VMS) in 2012 en 2013 verkregen. Jaarlijks wordt het centrum bezocht door Lloyd’s Register voor hercertificatie. Tevens is ons centrum positief beoordeeld tijdens de visitaties door Nefrovisie van de Nederlandse federatie voor Nefrologie.

Er zijn ook landelijke data, zogenaamde indicatoren, die aan de overheid worden aangeboden.

Hieronder staan de resultaten van deze Zichtbare Zorg indicatoren voor Dialysecentrum Ravenstein 2013:

Indicator 1: Aantal patiënten bij de start van de dialyse met een klaring >15 ml: 0 %. Gemiddelde klaring van patiënten, die in 2012 gestart zijn: 2,2 ml/min.
Indicator 2: Voorbereidingstijd voor niertransplantatie: Aantal patiënten bij wie binnen 6 maanden na de start van de dialyse, de transplantatiestatus bekend is: 100%.
Indicator 3: Dialysetoegang: Percentage patiënten, die meer dan 6 maanden op de pre- dialysepoli is behandeld en dan start met een vorm van dialyse met een functionerende shunt :100 %.
Indicator 4: Pre- emptieve niertransplantatie is niet van toepassing, omdat in Ravenstein nog geen pre-dialysepoli draait.
Indicator 5: Volume: Aantal haemodialyse patiënten op in 2013: 24.  Aantal peritoneaal dialysepatiënten in 2013: 1 patiënt.

Patiënttevredensheidsonderzoek 2013

Evenals vorig jaar is in ons centrum het patiënttevredensheidsonderzoek uitgezet.
In overleg met de patiëntenvereniging en de cliëntenraad is de enquête vastgesteld. De basis zijn de landelijke vragen, die zijn aangevuld met enkele centrum vragen.
De respons op deze enquête was 77 %. De artsen zijn beoordeeld op 12 onderwerpen ( o.a. aandacht,  uitleg, beschikbare tijd ). Als totaalcijfer kregen de artsen een 9,3.
De verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkster en afdelingsassistente werden op 24 onderwerpen beoordeeld. Tevens werd het centrum door de patiënten beoordeeld op 22 onderwerpen ( o.a. voorzieningen, privacy, informatie ). De kwaliteit van voeding en warme dranken werden door de respondanten respectievelijk beoordeeld met een 8,8 en 9,1. Als totaalcijfer kreeg Dialysecentrum Ravenstein een 9,5.
Het afgelopen jaar hebben wij een aantal zaken kunnen verbeteren dankzij de informatie uit de vragenlijst. Ook dit jaar hebben wij aandachtspunten uit de enquête gehaald waarop verbeteracties worden uitgezet. Wij hopen zo de zorg in ons centrum op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen blijven geven.

Veiligheid-VMS certificaat 2013

Dialysecentrum Ravenstein heeft naast het HKZ-kwaliteiscertificaat nu ook het HKZ-veiligheidcertificaat behaald. Dat wil zeggen dat Dialysecentrum Ravenstein voldoet aan de basiseisen waaraan het veiligheidsmanagementsysteem moet voldoen. Dit is het systeem waarmee zorginstellingen veiligheidsrisico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen.

Zichtbare zorg Indicatoren Dialyse centrum Ravenstein 2012

Jaarlijks leveren de zorginstellingen in Nederland informatie aan over hun kwaliteit. Enerzijds gebeurt dit d.m.v. certificatie en visitatie. Er zijn ook landelijke data, de zogenaamde indicatoren, die aan de overheid worden aangeboden.
Hieronder staan de resultaten van deze Zichtbare Zorg indicatoren voor Dialysecentrum Ravenstein:
Indicator 1: Aantal patiënten bij de start van de dialyse met een klaring >15 ml: 0 %. Gemiddelde klaring van patiënten, die in 2012 gestart zijn: 5,2 ml/min. Dit betekent dat patiënten niet te vroeg starten met dialyse in Dialysecentrum Ravenstein.
Indicator 2: Voorbereidingstijd voor niertransplantatie: Aantal patiënten bij wie binnen 6 maanden na de start van de dialyse, de transplantatiestatus bekend is: 92%. Dit betekent dat bij de patiënten in Ravenstein tijdig bekend is of zij wel of niet in aanmerking komen voor een niertransplantatie.
Indicator 3: Dialysetoegang: Percentage patiënten, die meer dan 6 maanden op de pre- dialysepoli is behandeld en dan start met een vorm van dialyse met een functionerende shunt is 100 %. Dit betekent dat de patiënten goed voorbereid zijn voor dialyse in Dialysecentrum Ravenstein.
Indicator 4: Pre- emptieve niertransplantatie is niet van toepassing, omdat in Ravenstein nog geen pre-dialysepoli draait.
Indicator 5: Volume: Aantal haemodialyse patiënten op 1-3-2013: 16.  Aantal peritoneaal dialysepatiënten: 0. Wij hopen in de nabije toekomst ook peritoneaal dialyse aan te bieden.

Dialysecentrum Ravenstein HKZ gecertificeerd 2012

Op 17 en 18 september vond de audit plaats om te beoordelen of ons centrum het HKZ certificaat in ontvangst mocht nemen. Er is vanaf de opening van ons centrum hard gewerkt om aan al de eisen van deze certificering te kunnen voldoen. Wij zijn dan ook blij u te kunnen mededelen dat wij deze certificering behaald hebben. Hieronder kunt u lezen, wat de HKZ certificering inhoudt.

Wat is het HKZ certficaat?

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ certificaat geeft aan dat de instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Als de organisatie het certificaat behaalt, betekent dit dat de instelling:

  • goed georganiseerd is
  • cliënten centraal stelt
  • continu werkt aan optimalisering van de kwaliteit
  • betrouwbare resultaten presenteert
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid
  • worden gesteld

Toetsing: bij de HKZ-certificering toetst een externe organisatie (Lloyd’s in Dialyse centrum Ravenstein) of het kwaliteitmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. De Raad voor Accredidatie (RvA) bepaalt welke instellingen deze certificering in Nederland mogen uitvoeren. De toetsing is gebonden aan strikte regels.
Geldigheid: als de certificerende instelling constateert dat een organisatie aan de gestelde normen voldoet, geeft zij het HKZ certificaat af. Het certificaat is drie jaar geldig. Na drie jaar vindt hercertificering plaats.

Patiënttevredenheidsonderzoek 2012

In het voorjaar van 2012 zijn de laatste enquêtes teruggekomen van het patiënttevredenheids-onderzoek van Dialysecentrum Ravenstein. De respons op deze enquete was 76%.
De artsen zijn beoordeeld op 12 onderwerpen (o.a. aandacht, uitleg, beschikbare tijd). Als totaalcijfer kregen de artsen een 9,2.
De verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkster en afdelingsassistente werden op 16 onderwerpen beoordeeld. Tevens werd het centrum door de patiënten beoordeeld op 24 onderwerpen (o.a. voorzieningen, privacy, informatie). De kwaliteit van voeding en warme dranken werden door de respondenten respectievelijk beoordeeld met een 8,4 en 8,7. Als totaalcijfer kreeg Dialysecentrum Ravenstein een 9,6.
Een geweldig mooi resultaat. Wij zullen onze uiterste best doen om de tevredenheid op dit niveau te houden. Tevens kwamen een aantal zaken naar voren, die wij het komende jaar zullen verbeteren. Wij hopen zo de zorg in Dialysecentrum Ravenstein op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen blijven geven.

iso9001-hkzHKZ Keurmerk