Kwaliteit

Vanaf de oprichting van Dialysecentrum Ravenstein was de opzet om een hoge kwaliteit zorg aan te bieden. Om deze reden is geïnvesteerd in zeer goede dialyse apparatuur en werken in ons centrum alleen gediplomeerde verpleegkundigen en gespecialiseerde artsen. Voor allen geldt dat zij zeer regelmatig nascholen en zo bij blijven (en vaak vooruit lopen) op hun vakgebied.
Om onze zorg te evalueren, worden regelmatig audits uitgevoerd door externe partijen. Dit gebeurt door Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA), door de visitatiecommissie van Diavisie (visitatie op medisch en verpleegkundig niveau), door kwaliteitsfunctionarissen van andere ziekenhuizen alsook door de afdeling Hygiene-infectiepreventie van het JBZ. Bovendien vragen we onze patiënten om jaarlijks de landelijke patiënttevredenheidsenquete in te vullen. Met de verkregen resultaten wordt vervolgens de zorg weer verbeterd.
Ons kwaliteits- en veiligheidsprogramma leidde er toe dat binnen 16 maanden het HKZ- kwaliteitscertificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) werd behaald en dat ons centrum als eerste dialysecentrum in Nederland het VMS-certificaat (Veiligheid Management Systeem) heeft behaald.
Hieronder geven wij u de resultaten van de belangrijkste kwaliteitstoetsen sinds de oprichting.

Superieure hemodiafiltratiebehandeling is al jaren de standaardbehandeling in Dialysecentrum Ravenstein (DCR)

Op 16 juni 2023 berichtte de NOS (zie bericht van Teletekst) dat Europees onderzoek liet zien dat hemodiafiltratie (HDF), een nieuwe techniek voor dialysepatiënten, tot veel betere resultaten leidt bij dialysepatiënten. De kans op overlijden was zelfs 23% lager. Deze gegevens kwamen uit de Convince studie en werden in juni gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift, the New England Journal of Medicine.  

De basis voor de Convince studie zijn 3 eerdere onderzoeken uit Nederland, Spanje en Turkije. Al deze drie studies toonden een positief effect op de overleving maar dit was in twee studies niet significant (dit betekent: wetenschappelijk niet echt bewezen) en in de derde studie kwam de met HDF-behandelde groep niet goed overeen met de controlegroep (dus een methodologisch bezwaar: was de studie wel goed uitgevoerd?). Bij combinatie van de gegevens van deze vergelijkbare studies bleek de betere overleving wel significant te zijn.

Gezien het grote belang voor de patiënten, hebben de nefrologen in DCR toen besloten dat deze nieuwe behandeling de standaard moest worden voor al onze patiënten. Daarbij beschikte DCR al over een waterinstallatie waarmee ultrapuur water kon worden gemaakt en hadden we dialysemachines waarbij hoog-volume (>22 liter per behandeling) hemodiafiltratie kon worden uitgevoerd. Ook was het aannemelijk dat HDF beter kon zijn omdat grotere “afvalmoleculen” met deze techniek konden worden verwijderd terwijl deze met hemodialyse in het lichaam achterblijven.

Vanaf voorjaar 2014 boden we deze techniek aan onze patiënten aan. Hieronder ziet u het percentage HDF-patiënten per jaar in ons centrum. Dat we niet altijd 100% van de patiënten hebben behandeld met HDF komt omdat een enkele patiënt deze therapie niet wenste te krijgen en omdat sommige patiënten onvoldoende bloedaanbod hadden voor de nieuwe therapie: de bloedpomp van de dialysemachine moet namelijk op een hoge pompsnelheid worden gezet voor de HDF-behandeling. Gezien de goede resultaten zullen we uiteraard de hemodiafiltratie therapie continueren in ons centrum.

Jaar201420152016201720182019202020212022
Patiënten op HDF in DCR90%95%95%100%100%100%91%95%87%

Dialysecentrum Ravenstein In Elsevier Weekblad bij “Beste ziekenhuizen en klinieken 2023”!

Al jarenlang publiceert Elsevier Weekblad over de beste ziekenhuizen. Later zijn daar de klinieken bijgekomen. De centra worden vergeleken op specifieke ziekten of behandelingen. Dit jaar werden 50 ziekenhuizen en klinieken o.a. beoordeeld op het onderwerp Chronische nierschade (EW nummer 11, 18 maart 2023; blz 81). Bureau SiRM voerde de analyse uit op verzoek van EW. Ons centrum haalde de maximale score en Dialysecentrum Ravenstein staat daardoor bij de “Beste ziekenhuizen en klinieken 2023”! Het team is erg vereerd met het behaalde resultaat en zet zich de komende tijd in om het hoge niveau te handhaven.

Dataverificatie van Dialysecentrum Ravenstein in de periode 2018-2023

Dialysecentrum Ravenstein werkt samen met Nefrovisie in het kwaliteitssysteem voor chronische nierschade/dialyse in Nederland.

Hierbij worden data gevraagd, die een beeld geven van de kwaliteit van het centrum. Deze data worden verzameld in Renine. Hierdoor is het mogelijk om de kwaliteit van het centrum te vergelijken met andere centra.

Van belang is dat zoveel mogelijk patiënten meedoen aan deze landelijke registratie om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de zorg. Na toestemming van de patiënt worden deze gegevens geanonimiseerd naar Renine gestuurd. Het is uiteraard belangrijk dat deze gegevens juist zijn aangeleverd.

Recent is ons centrum door Nefrovisie bezocht en zijn de aangeleverde data uitgebreid gecontroleerd.

Hierbij is naar de volgende onderwerpen gekeken:

 1. De kwaliteit van de registratie van de toestemming van de patiënt voor registratie
 2. De kwaliteit met betrekking tot de volledigheid van het geregistreerd aantal patiënten in Renine in het centrum
 3. De kwaliteit van de aangeleverde gegevens in Renine van het centrum

Op alle drie de onderwerpen haalde Dialysecentrum Ravenstein de hoogste score van “Zeer goed”.  Onderwerp 1 en 2 waren 100% juist. Bij onderwerp 3 werden 2 kleine fouten gevonden, die inmiddels gecorrigeerd zijn.

Een compliment voor de medewerkers, die hiervoor verantwoordelijk zijn!

Patiënttevredenheid tijdens Covid pandemie 2021

“Vanaf maart 2020 was de Covid pandemie de allesbepalende factor in het reilen en zeilen van Dialysecentrum Ravenstein (DCR). Nieuwe Covid-protocollen, aanscherping van hygiënemaatregelen, aanpassing van het reanimatieprotocol en later vaccinatie adviezen bepaalden de dagelijkse gang van zaken. Uit onderzoek kwam naar voren dat de dialyse patiëntengroep één van de meest kwetsbare patiëntenpopulaties was met een hoog risico op overlijden.

Alle maatregelen in DCR hebben gelukkig tot het gewenste resultaat geleid: geen transmissie van het Corona-virus binnen Dialysecentrum Ravenstein. Enkele patiënten en medewerkers kregen helaas thuis Covid maar droegen dit niet over naar medepatiënten of medewerkers in DCR. Daarnaast is gelukkig niemand aan Covid overleden en heeft niemand long-Covid gekregen. Ondanks deze hectische periode met veel beperkingen, bleek bij het patiënt-tevredenheidsonderzoek 2021 dat de waardering van de patiënten voor de zorg en service blijvend hoog gewaardeerd werden:

 • waardering voor zorg door nefrologen: 9
 • waardering voor verpleegkundige zorg: 9
 • waardering voor zorgassistenten: 9
 • waardering voor voeding en drank: 9

Dus een zeer mooie waardering van de patiënten. Ook de resultaten van het rapport Inspectie IgJ en van het rapport Zichtbare Zorg Indicatoren waren goed.

We hopen dat 2022 een rustiger jaar wordt met minder beperkingen.

Patiënttevredenheid in Dialysecentrum Ravenstein periode 2012-2020:

Toelichting: in bovenstaande tabel kunt u zien hoe de patiënttevredenheid in ons centrum is. Jaarlijks vragen wij aan onze patiënten of zij een enquête willen invullen. Dit is een landelijk opgestelde enquête (de CQ-index) waarbij zowel het centrum, als de artsen, de verpleegkundigen en de zorgassistenten worden beoordeeld. De enquête wordt jaarlijks door Nefrovisie bij de patiënten afgenomen.

Tevens wordt een oordeel over de verzorging gevraagd (voeding en drank). In de loop der jaren is de vraagstelling enigszins gewijzigd, waardoor nieuwe onderdelen zijn beoordeeld en oude zijn vervallen. Niet altijd is het mogelijk om de waardering per onderdeel weer te geven. U ziet in de tabel de beoordeling, die de patiënten ons de afgelopen jaren hebben gegeven.

Kwaliteitsindicatoren van Dialysecentrum Ravenstein in periode 2012-2019

Kwaliteit

In de tabel kunt u zien welke kwaliteitscertificaten Dialysecentrum Ravenstein de afgelopen jaren heeft behaald. Het HKZ en ZKN certificaat zijn ISO 9001-certificaten. ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van de klant. ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

 1. zeg wat je doet
 2. doe wat je zegt
 3. bewijs bovenstaande

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het behalen van het HKZ- Dialysecentra certificaat was tot 2019 verplicht voor alle dialyse-afdelingen in Nederland. Vanaf 2012 vond in ons centrum om de 3 jaar een uitgebreide toetsing voor dit certificaat plaats (2 dagen). De andere jaren vond een toetsing van 1 dag plaats. Dialysecentrum Ravenstein heeft deze certificaten alle jaren succesvol gehaald.

Omdat ons dialysecentrum een zelfstandig behandelcentrum is, zijn we in 2017 lid geworden van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Hierbij was het verplicht om het ZKN-certificaat te behalen. Ook dit is een ISO-9001 certificering. Er is veel overlap met het HKZ-certificaat; wel loopt ZKN voorop in het vernieuwen van de zorg waarbij de eisen voor het certificaat regelmatig worden bijgesteld. Vanaf 2017 hebben we dit certificaat succesvol gehaald. Vanaf 2020 zal ons centrum doorgaan met de certificering voor het ZKN-certificaat.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IgJ) houdt toezicht op ziekenhuizen en klinieken in Nederland. Zij verlangt van deze organisaties, dat zij voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. In bijgaande tabel zijn de belangrijkste eisen en de resultaten van Dialysecentrum Ravenstein vermeld.

 1. “Back-up ziekenhuis”: Dialysecentrum Ravenstein heeft geen mogelijkheid om zelf patiënten op te nemen voor een overnachting als dat om medische redenen nodig zou zijn. Om deze reden zijn er goede afspraken over klinische opname gemaakt met het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s Hertogenbosch en ziekenhuis Bernhoven in Uden.
 2. “BIG geregistreerde artsen en verpleegkundigen”: al onze artsen en verpleegkundigen zijn opgeleid in Nederland en voldoen aan de opleidingseisen voor nefroloog of dialyse-verpleegkundigen. Allen zijn geregistreerd in het BIG-register. Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlands register waarin het basisberoep is opgenomen van individuen werkzaam in de gezondheidszorg. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Iedereen kan het BIG-register raadplegen.
 3. “Beoordeling artsen en medewerkers”: iedere medewerker heeft in Dialysecentrum Ravenstein een jaargesprek. In dit gesprek wordt besproken of de medewerker voldoende nascholing heeft gevolgd alsook wordt gecontroleerd of de verpleegkundige getoetst is voor zogenaamde “voorbehouden” handelingen. Er wordt een plan gemaakt voor het komende jaar voor nascholing en verdere ontwikkeling van de medewerker.

Sinds 2017 wordt door een onafhankelijk extern bureau om de 2 jaar het Individueel Functioneren Medisch Specialist (IFMS) bij de artsen afgenomen.

Naast bovengenoemde eisen wil de overheid dat de patiënten zorginstellingen kunnen beoordelen op ziekte-specifieke indicatoren. Het onafhankelijk Zorginstituut Nederland stelt per ziektegroep kwaliteitsgegevens vast. De belangrijkste van deze indicatoren en hoe ons centrum daar aan voldoet, staan in de tabel vermeld. Hierbij een korte toelichting over deze indicatoren:

 1. “Nierfunctie bij start dialyse onder 15 ml/min”. De dialysebehandeling moet niet te vroeg gestart worden. Een nierfunctie groter dan 15 ml/min is zelden een reden om te starten met dialyse. Het merendeel (tot alle) patiënten moet volgens deze indicator een nierfunctie < 15 ml/min (ook wel in de praktijk < 15%) hebben. In dialysecentrum Ravenstein is niemand te vroeg gestart met dialyse. De gemiddelde nierfunctie van nieuwe patiënten in ons centrum staat in de tabel op de volgende regel vermeld. Deze restfunctie is laag (bij sommige patiënten 0%) omdat meerdere patiënten eerst in een ander centrum hebben gedialyseerd en daarna de voorkeur hadden om in Dialysecentrum Ravenstein te dialyseren.
 2. “Transplantatiestatus is binnen 6 maanden bekend”. In Nederland proberen wij zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen of een dialysepatiënt in aanmerking komt voor een niertransplantatie. Sommige patiënten komen door bijkomende ziekten niet in aanmerking voor een niertransplantatie. Diegenen, die wel in aanmerking komen voor niertransplantatie willen we zo snel mogelijk op de transplantatielijst hebben staan. Een score van 100% is dus het best.

Ook op Zorgkaart Nederland wordt ons centrum beoordeeld. Zorgkaart Nederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Op Zorgkaart Nederland delen mensen hun ervaringen met de zorg. Zij geven cijfers over meerdere aspecten van de zorg. Het gemiddelde cijfer staat op hun website: een 0 is zeer slecht; een 10 is zeer goed. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener. Zorgkaart Nederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Succesvolle hercertificering HKZ en visitatie Nefrovisie 2015

In september 2015 vond de uitgebreide 3-jaarlijkse HKZ-hercertificering plaats door Lloyd’s  waarbij Dialysecentrum Ravenstein ook werd gevisiteerd door materiedeskundigen van Nefrovisie. Bij de vergelijking met andere dialyse-afdelingen in Nederland bleek Dialysecentrum Ravenstein de beste patiëntoverleving te hebben van Nederland. Het tweedaagse bezoek door het certificering-visitatieteam liet zien dat de kwaliteit en veiligheid zeer goed geborgd zijn in het centrum. Het team is trots dat geen enkele op- of aanmerking ten aanzien van onze zorg werd gegeven!

Bekijk het certificaat

Zichtbare Zorg Indicatoren Dialysecentrum Ravenstein 2014:

Indicator 1: Aantal patiënten bij de start van de dialyse met een klaring > 15 ml/min: 0%. Gemiddelde klaring van patiënten, die in 2014 gestart zijn: 4,7 ml/min.
Indicator 2: Voorbereidingstijd voor niertransplantatie: Aantal patiënten bij wie binnen 6 maanden na de start van de dialyse, de transplantatiestatus bekend is: 100%.
Indicator 3: Dialysetoegang: Percentage patiënten, die meer dan 6 maanden op de predialysepoli is behandeld en dan start met een vorm van dialyse met een functionerende shunt: 100%.
Indicator 4: Pre-emptieve niertransplantatie: niet van toepassing omdat in Ravenstein nog geen pre-dialysepoli draait.
Indicator 5:  Volume:  Aantal hemodialyse patiënten in 2014: 28 patiënten. Aantal peritoneaaldialyse patiënten in 2014: 1 patiënt.

Zichtbare zorg Indicatoren Dialyse centrum Ravenstein 2013

Jaarlijks leveren alle zorginstellingen in Nederland informatie aan over hun kwaliteit. De kwaliteit en veiligheid wordt gecontroleerd door certificatie en visitatie. Dialysecentrum Ravenstein heeft de landelijke HKZ certificaten voor Kwaliteit en Veiligheid (VMS) in 2012 en 2013 verkregen. Jaarlijks wordt het centrum bezocht door Lloyd’s Register voor hercertificatie. Tevens is ons centrum positief beoordeeld tijdens de visitaties door Nefrovisie van de Nederlandse federatie voor Nefrologie.

Er zijn ook landelijke data, zogenaamde indicatoren, die aan de overheid worden aangeboden.

Hieronder staan de resultaten van deze Zichtbare Zorg indicatoren voor Dialysecentrum Ravenstein 2013:

Indicator 1: Aantal patiënten bij de start van de dialyse met een klaring >15 ml: 0 %. Gemiddelde klaring van patiënten, die in 2012 gestart zijn: 2,2 ml/min.
Indicator 2: Voorbereidingstijd voor niertransplantatie: Aantal patiënten bij wie binnen 6 maanden na de start van de dialyse, de transplantatiestatus bekend is: 100%.
Indicator 3: Dialysetoegang: Percentage patiënten, die meer dan 6 maanden op de pre- dialysepoli is behandeld en dan start met een vorm van dialyse met een functionerende shunt :100 %.
Indicator 4: Pre- emptieve niertransplantatie is niet van toepassing, omdat in Ravenstein nog geen pre-dialysepoli draait.
Indicator 5: Volume: Aantal haemodialyse patiënten op in 2013: 24.  Aantal peritoneaal dialysepatiënten in 2013: 1 patiënt.

Patiënttevredensheidsonderzoek 2013

Evenals vorig jaar is in ons centrum het patiënttevredensheidsonderzoek uitgezet.
In overleg met de patiëntenvereniging en de cliëntenraad is de enquête vastgesteld. De basis zijn de landelijke vragen, die zijn aangevuld met enkele centrum vragen.
De respons op deze enquête was 77 %. De artsen zijn beoordeeld op 12 onderwerpen ( o.a. aandacht,  uitleg, beschikbare tijd ). Als totaalcijfer kregen de artsen een 9,3.
De verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkster en afdelingsassistente werden op 24 onderwerpen beoordeeld. Tevens werd het centrum door de patiënten beoordeeld op 22 onderwerpen ( o.a. voorzieningen, privacy, informatie ). De kwaliteit van voeding en warme dranken werden door de respondanten respectievelijk beoordeeld met een 8,8 en 9,1. Als totaalcijfer kreeg Dialysecentrum Ravenstein een 9,5.
Het afgelopen jaar hebben wij een aantal zaken kunnen verbeteren dankzij de informatie uit de vragenlijst. Ook dit jaar hebben wij aandachtspunten uit de enquête gehaald waarop verbeteracties worden uitgezet. Wij hopen zo de zorg in ons centrum op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen blijven geven.

Veiligheid-VMS certificaat 2013

Dialysecentrum Ravenstein heeft naast het HKZ-kwaliteiscertificaat nu ook het HKZ-veiligheidcertificaat behaald. Dat wil zeggen dat Dialysecentrum Ravenstein voldoet aan de basiseisen waaraan het veiligheidsmanagementsysteem moet voldoen. Dit is het systeem waarmee zorginstellingen veiligheidsrisico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen.

Zichtbare zorg Indicatoren Dialyse centrum Ravenstein 2012

Jaarlijks leveren de zorginstellingen in Nederland informatie aan over hun kwaliteit. Enerzijds gebeurt dit d.m.v. certificatie en visitatie. Er zijn ook landelijke data, de zogenaamde indicatoren, die aan de overheid worden aangeboden.
Hieronder staan de resultaten van deze Zichtbare Zorg indicatoren voor Dialysecentrum Ravenstein:
Indicator 1: Aantal patiënten bij de start van de dialyse met een klaring >15 ml: 0 %. Gemiddelde klaring van patiënten, die in 2012 gestart zijn: 5,2 ml/min. Dit betekent dat patiënten niet te vroeg starten met dialyse in Dialysecentrum Ravenstein.
Indicator 2: Voorbereidingstijd voor niertransplantatie: Aantal patiënten bij wie binnen 6 maanden na de start van de dialyse, de transplantatiestatus bekend is: 92%. Dit betekent dat bij de patiënten in Ravenstein tijdig bekend is of zij wel of niet in aanmerking komen voor een niertransplantatie.
Indicator 3: Dialysetoegang: Percentage patiënten, die meer dan 6 maanden op de pre- dialysepoli is behandeld en dan start met een vorm van dialyse met een functionerende shunt is 100 %. Dit betekent dat de patiënten goed voorbereid zijn voor dialyse in Dialysecentrum Ravenstein.
Indicator 4: Pre- emptieve niertransplantatie is niet van toepassing, omdat in Ravenstein nog geen pre-dialysepoli draait.
Indicator 5: Volume: Aantal haemodialyse patiënten op 1-3-2013: 16.  Aantal peritoneaal dialysepatiënten: 0. Wij hopen in de nabije toekomst ook peritoneaal dialyse aan te bieden.

Dialysecentrum Ravenstein HKZ gecertificeerd 2012

Op 17 en 18 september vond de audit plaats om te beoordelen of ons centrum het HKZ certificaat in ontvangst mocht nemen. Er is vanaf de opening van ons centrum hard gewerkt om aan al de eisen van deze certificering te kunnen voldoen. Wij zijn dan ook blij u te kunnen mededelen dat wij deze certificering behaald hebben. Hieronder kunt u lezen, wat de HKZ certificering inhoudt.

Wat is het HKZ certficaat?

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ certificaat geeft aan dat de instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Als de organisatie het certificaat behaalt, betekent dit dat de instelling:

 • goed georganiseerd is
 • cliënten centraal stelt
 • continu werkt aan optimalisering van de kwaliteit
 • betrouwbare resultaten presenteert
 • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid
 • worden gesteld

Toetsing: bij de HKZ-certificering toetst een externe organisatie (Lloyd’s in Dialyse centrum Ravenstein) of het kwaliteitmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. De Raad voor Accredidatie (RvA) bepaalt welke instellingen deze certificering in Nederland mogen uitvoeren. De toetsing is gebonden aan strikte regels.
Geldigheid: als de certificerende instelling constateert dat een organisatie aan de gestelde normen voldoet, geeft zij het HKZ certificaat af. Het certificaat is drie jaar geldig. Na drie jaar vindt hercertificering plaats.

Patiënttevredenheidsonderzoek 2012

In het voorjaar van 2012 zijn de laatste enquêtes teruggekomen van het patiënttevredenheids-onderzoek van Dialysecentrum Ravenstein. De respons op deze enquete was 76%.
De artsen zijn beoordeeld op 12 onderwerpen (o.a. aandacht, uitleg, beschikbare tijd). Als totaalcijfer kregen de artsen een 9,2.
De verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkster en afdelingsassistente werden op 16 onderwerpen beoordeeld. Tevens werd het centrum door de patiënten beoordeeld op 24 onderwerpen (o.a. voorzieningen, privacy, informatie). De kwaliteit van voeding en warme dranken werden door de respondenten respectievelijk beoordeeld met een 8,4 en 8,7. Als totaalcijfer kreeg Dialysecentrum Ravenstein een 9,6.
Een geweldig mooi resultaat. Wij zullen onze uiterste best doen om de tevredenheid op dit niveau te houden. Tevens kwamen een aantal zaken naar voren, die wij het komende jaar zullen verbeteren. Wij hopen zo de zorg in Dialysecentrum Ravenstein op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen blijven geven.