Klachten

Als u niet tevreden bent over uw behandeling, uw verzorging of over onze organisatie, dan kunt u dat het beste eerst bespreken met de betrokken zorgverleners (uw arts of verpleegkundige). Zij kunnen misschien direct een oplossing zoeken of een misverstand rechtzetten.

Lukt dat niet of wilt u dit liever niet, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Dialysecentrum Ravenstein werkt samen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Wanneer u en de klachtenfunctionaris de klacht niet kunnen oplossen, dan is de derde mogelijke stap dat de klacht schriftelijk wordt ingediend bij de directie van Dialysecentrum Ravenstein (adres De Verver 1e, 5371 MZ, Ravenstein).

De Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kan bij uw klacht bemiddelen. Dit betekent dat zij uw klacht voorlegt aan de betrokken zorgverlener en hem/haar om een reactie vraagt. De klachtenfunctionaris zoekt met u en de betrokken zorgverlener naar een oplossing voor uw probleem. Als u daar behoefte aan heeft, kan zij een gesprek voor u regelen met de zorgverlener, waarbij de klachtenfunctionaris als bemiddelaar aanwezig is. De klachtenfunctionarissen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn bereikbaar op telefoon (073) 553 26 39.

De Geschillencommissie van Zelfstandige Klinieken

Wanneer de kliniek en de patiënt de klacht niet kunnen oplossen, heeft de patiënt twee mogelijkheden:

  • Een klacht indienen bij de tuchtrechter tegen een medisch beroepsbeoefenaar.
  • Een klacht indienen bij de Geschillencommissie indien het gaat om zaak- of persoonsschade.

Geschillencommissie

De Geschillencommissie bestaat uit drie leden en is onafhankelijk en onpartijdig. De Geschillen-commissie brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de cliënt en de zelfstandige kliniek. Bij de aanvang van een geschilprocedure is de klagende cliënt klachtengeld verschuldigd. Ook dient hij het eventueel onbetaalde gedeelte van de rekening in depot te storten. Kijk voor meer informatie op de website van de Geschillencommissie.

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/zelfstandige-klinieken

Procesinformatie van de geschillencommissie:

Als u uw klacht bij de geschillencommissie indient, starten zij met de behandeling van uw klacht. De klachtbehandeling bestaat uit een aantal stappen.

1. REGISTREREN

Als u het formulier op de site heeft ingevuld, dan is de behandeling van uw klacht in fase 1. U ontvangt een bevestiging van de opgeslagen gegevens.

2. INNAME

In deze fase bepaalt de geschillencommissie welke Commissie uw klacht kan behandelen. Zij maken een digitaal account voor u aan en vragen u om aanvullende informatie toe te voegen aan uw zaak. In deze fase moet u ook klachtengeld betalen Om de behandeling van uw klacht niet te lang te laten duren, vragen zij u binnen een maand te reageren. Als zij alle stukken hebben gekregen en u het klachtengeld heeft betaald, beoordelen zij of ze uw klacht kunnen behandelen.

3. BEHANDELEN

Als blijkt dat zij uw klacht kunnen behandelen, vragen zij de andere partij, de zorgaanbieder, om te reageren op uw klacht. De kans bestaat dat de zorgaanbieder contact met u opneemt om de klacht samen op te lossen (schikken). Als de aanbieder heeft gereageerd, voegt de Commissie die reactie toe aan uw zaak. Als het nodig is om een deskundige de klacht te laten onderzoeken, zullen zij dit in gang zetten. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Hierna gaan ze de zitting inplannen.

4. BESLUITEN

In deze fase wordt de Commissie gevraagd een uitspraak te doen over uw klacht. Ze nodigen u uit voor een zitting. Als een deskundige uw zaak moet onderzoeken, dan nodigen ze u uit nadat ze het rapport van de deskundige hebben gekregen. Na ongeveer een maand ontvangt u de uitspraak (in de vorm van een bindend advies) van de Commissie.

5. AFHANDELEN

Als u de uitspraak heeft ontvangen, is de zaak afgehandeld. Als u nog vragen heeft kunt u deze aan de Geschillencommissie in deze fase stellen.

Heeft u nog verdere vragen over het proces of de werkwijze van de Geschillencommissie Zorg, zie hun website: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/procesinformatie